Ansvars- og ulykkesforsikring

WeHunt Nordic AB har tegnet forsikringer for dig, der bruger applikationen WeHunt med et gyldigt WeHunt Pro-årsabonnement ved jagt (inklusive for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, indskydning og øvelsesskydning, område- og jagtforvaltning samt fodring og vildtpleje) i forsikringsselskabet Länsförsäkringar Södermanland.

“Forsikringerne gælder, når du har et betalt årsabonnement for WeHunt Pro eller WeHunt GPS og anvender WeHunt under jagt. Husk at starte eller gå med i en jagt i WeHunt ved starten af jagtdagen – så er du sikret!

Forsikringerne indeholder to vigtige forsikringselementer. Det ene er en subsidiær ansvarsforsikring og det andet er en ulykkesforsikring.

Her står der lidt om, hvad der gælder:

Ansvarsforsikring

Hvem er omfattet af forsikringen, og hvad er de forsikrede aktiviteter?
Forsikringen omfatter de i forsikringspolicen nævnte aktiviteter (se ovenfor) og dem, der bruger applikationen WeHunt med et gyldigt WeHunt Pro-årsabonnement i forbindelse med jagt, herunder for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, indskydning og øvelsesskydning, område- og jagtforvaltning samt fodring og vildtpleje.

Hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen gælder erstatningskrav, der vedrører skader, der måtte opstå i den tid, forsikringen er i kraft. Forsikringen er subsidiær i forhold til anden gældende ansvarsforsikring.

Hvor gælder forsikringen?
Forsikringen dækker skader, der opstår i Norden.

Forsikringssum
Forsikringssummen er maksimalt 10 basisbeløb (170901) og er det beløb, der sammenlagt kan betales for erstatning samt udrednings-, forhandlings-, rets- og redningsomkostninger.

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen gælder primært erstatningsansvar for person- og tingsskade samt økonomisk skade i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler.

Hvad hjælper forsikringen med?
Ved erstatningskrav, som kan være omfattet af forsikringen, og som overstiger den aftalte selvrisiko på 0,1 basisbeløb (170901), påtager Länsförsäkringar Södermanland sig over for den forsikrede

at vurdere, om der foreligger et erstatningsansvar
at forhandle med den part, der kræver erstatning
at føre den forsikredes sag ved en retssag eller voldgiftssag og betale de dermed forbundne omkostninger, som den forsikrede pålægges at betale, og som denne ikke kan få ud af modparten eller andre
at betale den erstatning, som den forsikrede har pligt til at betale.
Hvad skal du gøre i tilfælde af en skade?

Anmeld den hurtigst muligt til Länsförsäkringar Södermanland via WeHunt.
Overhold gældende love, forordninger og myndighedsforskrifter for at undgå eller begrænse skaden.
Gør hvad du kan for at hjælpe, så skaden bliver så lille som muligt.
Er det det hele?
Nej, dette er en kort oversigt over de vigtigste dele af forsikringen. I tilfælde af skade vil den blive behandlet i henhold til gældende vilkår og betingelser i forsikringsselskabet Länsförsäkringar Södermanlands erhvervsforsikring med vilkårsnummer.: V 061:12 del C, Ansvarsforsikring (170901).

Ulykkesforsikring

Hvem er omfattet af forsikringen, og hvad er de forsikrede aktiviteter?
Forsikringen omfatter de i forsikringspolicen nævnte aktiviteter (se ovenfor) og dem, der bruger applikationen WeHunt med et gyldigt WeHunt Pro-årsabonnement i forbindelse med jagt, herunder for- og efterarbejde, eftersøgning, jagtskydning og jagtsti, indskydning og øvelsesskydning, område- og jagtforvaltning samt fodring og vildtpleje.

Hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen gælder ved udøvelse af de forsikrede aktiviteter og vedrører skader, der måtte opstå i den tid, forsikringen er i kraft.

Hvor gælder forsikringen?
Forsikringen dækker skader, der opstår i Norden.

Forsikringssum
Forsikringssummen er det højeste beløb, der udbetales ved invaliditet og dødsfald som følge af en ulykke eller til hjælpemidler efter et ulykkestilfælde.
Ved invaliditet udbetales erstatning med den del af forsikringsbeløbet, der svarer til invaliditetsgraden. Forsikringssummen nedsættes med 5 %, når den forsikrede er fyldt 56 år, og derefter hvert år med yderligere 5 %. Forsikringssummen nedsættes med højst 50 %.

Erstatning – forsikringssum
– ved en invaliditetsgrad på under 50 %: 100.000 kroner
– ved en invaliditetsgrad på 50 % og derover: 200.000 kroner
– til hjælpemidler: 10.000 kroner
– ved dødsfald pga. ulykkestilfælde: 10.000 kroner

Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen gælder ved ulykkestilfælde i henhold til det, der er angivet i vilkårene, forsikringsaftaleloven og andre gældende love.

Anmærkning
Med ulykkestilfælde menes legemsbeskadigelse, som den forsikrede udsættes for ufrivilligt på grund af en udefrakommende hændelse (ulykke). I tilfælde af forfrysning og hedeslag (solstik) ses bort fra kravet om pludselighed. (En sådan legemsbeskadigelse skal anses for at være indtruffet den dag, den viste sig).
Med ulykkestilfælde menes ikke:

skader, der skyldes infektion på grund af smitte via bakterier, virus eller andre smitstoffer
skader, der skyldes brug af medicinske præparater eller et indgreb, en behandling eller en undersøgelse, der ikke er foranlediget af det ulykkestilfælde, der er omfattet af denne forsikring
en tilstand, som, selvom den er konstateret efter en ulykke, ifølge medicinsk erfaring ikke kan anses for at skyldes ulykken, men derimod sygdom, skavanker eller sygelige forandringer.
Ved omkostninger til behandling af tandskader er der særlige begrænsninger i vilkårene.

Hvad skal du gøre i tilfælde af en skade?

Anmeld den hurtigst muligt til Länsförsäkringar Södermanland via WeHunt.
Du skal straks søge læge og i sygdomsperioden være under løbende lægeligt tilsyn og følge lægens forskrifter samt følge de anvisninger, som Länsförsäkringar Södermanland har udarbejdet i samråd med læger, og som er lavet for at begrænse følgerne af ulykkestilfældet.
Er det det hele?
Nej, dette er en meget kort oversigt over de vigtigste dele af forsikringen. I tilfælde af skade vil den blive behandlet i henhold til gældende vilkår og betingelser i forsikringsselskabet Länsförsäkringar Södermanlands erhvervsforsikring med vilkårsnummer.: V 965O:3 (170901).

Ansvars- og ulykkesforsikring
×