Ansvars- och olycksfallsförsäkring

Wehunt Nordic AB har tecknat försäkringar för dig som nyttjar applikationen WeHunt med giltigt WeHunt Pro årsabonnemang vid jakt (inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, inskjutning och övningsskjutning, mark- och jaktunderhåll samt fordring och viltvård) i Länsförsäkringar Södermanland.

Försäkringarna gäller när du har ett betalt årsabonnemang på WeHunt Pro eller WeHunt GPS och använder WeHunt under jakt. Kom ihåg att starta eller gå med i en jakt i WeHunt i början av jaktdagen så är du skyddad!

Försäkringarna innehåller för dig 2 viktiga försäkringsmoment. Det ena är en subsidiär ansvarsförsäkring och det andra är en olycksfallsförsäkring.

Här kommer lite om vad som gäller:

Ansvarsförsäkring

Vem gäller försäkringen för och försäkrad verksamhet?
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet (se ovan) och gäller för dig som nyttjar applikationen WeHunt med aktivt WeHunt Pro årsabonnemang vid jakt inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, inskjutning och övningsskjutning, mark- och jaktunderhåll samt fordring och viltvård.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Anm. Försäkringen är subsidiär i förhållande till annan gällande ansvarsförsäkring.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är maximerat till 10 prisbasbelopp (170901) och anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och räddningskostnader sammanlagt är försäkrade.

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller i huvudsak skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada till följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Vad hjälper försäkringen till med?
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk 0,1 prisbasbelopp (170901) åtar sig Länsförsäkringar Södermanland gentemot den försäkrade att

 • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • förhandla med den som kräver skadestånd
 • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan samt
 • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga.

Vad hjälper inte försäkringen till med?
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser resor, vård och behandling av läkare utanför Norden. Ej heller resor till och från Norden för behandling i Norden.

Vad ska du göra vid skada?

 1. Anmäla den via Wehunt till Länsförsäkringar Södermanland snarast möjligt.
 2. Iaktta de lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada
 3. Göra vad du kan för att hjälpa till så skadan blir så ringa som möjligt.

Är detta allt?
Nej, detta är en kortare översikt av de viktigaste delarna i försäkringen. Vid skada kommer den att regleras enligt gällande villkor i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring villkorsnr: V 061:12 del C Ansvarsförsäkring (170901).

Olycksfallsförsäkring

Vem gäller försäkringen för och försäkrad verksamhet?
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet (se ovan) och gäller för dig som nyttjar applikationen WeHunt med aktivt WeHunt Pro årsabonnemang vid jakt inklusive för- och efterarbete, eftersök, jaktskytte och jaktstig, inskjutning och övningsskjutning, mark- och jaktunderhåll samt fordring och viltvård.

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid utövande av försäkrad verksamhet och som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp som betalas ut vid invaliditet, för hjälpmedel samt vid dödsfall till följd av olycksfallsskada.
Vid invaliditet betalas ersättning ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Försäkringsbeloppet sätts ned med 5 % då den försäkrade fyller 56 år och därefter varje år med ytterligare 5 %. Försäkringsbeloppet sätts ned med högst 50 %.

Ersättning Försäkringsbelopp
– vid invaliditetsgrad under 50 % – 100 000 kronor
– vid invaliditetsgrad 50 % och däröver – 200 000 kronor
– för hjälpmedel – 10 000 kronor
– vid dödsfall p g a olycksfallsskada – 10 000 kronor

Vad gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt vad som anges i villkoret, försäkringsavtalslagen och annan tillämplig lagstiftning.

Försäkringen gäller inte för:
Kostnader som avser resor, vård och behandling av läkare utanför Norden. Ej heller resor till och från Norden för behandling i Norden.

Anmärkning
Med olycksfallsskada avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (olycksfall). Vid förfrysning och värmeslag (solsting) bortses från kravet på plötslighet. (Sådan kroppsskada ska anses ha inträffat den dag den visade sig.)
Med olycksfallsskada avses inte:

 • skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne
 • skada som uppkommit genom användning av medicinska preparat eller genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring
 • sådant tillstånd som även om det konstaterats efter ett olycksfall enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar.

Vid behandlingskostnader för tandskador finns särskilda begränsningar i villkoret.

Vad ska du göra vid skada?

 • Anmäla den via Wehunt till Länsförsäkringar Södermanland snarast möjligt.
 • Utan dröjsmål anlita läkare och under sjuktiden stå under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkarens föreskrifter samt följa av Länsförsäkringar Södermanland i samråd med läkare lämnade anvisningar, som avser att begränsa följderna av olycksfallet.

Är detta allt?
Nej, detta är en mycket kort översikt av de viktigaste delarna i försäkringen. Vid skada kommer den att regleras enligt gällande villkor i Länsförsäkringar Södermanland Företagsförsäkring villkorsnr: V 965O:3 (170901).

Ansvars- och olycksfallsförsäkring
×